Zaverecne prace od odborníkov

Záverečné práce nemusia byť nočnou morou študentov

Záverečné práce predstavujú najdôležitejšiu skúšku študenta pred tým, než nadobudne nový titul. Pri bakalárskych prácach študent získava na konci 3. ročníka titul Bc. Pri diplomových prácach v 2. triede na druhom stupni vysokoškolského štúdia získava študent titul Inžiniera alebo Magistra – Ing. alebo Mgr. Pri rigoróznych prácach študenti získavajú titul PhD. Všetky zaverecne prace majú na každej škole svoju vlastnú štruktúru. Skladajú sa z definovaného, požadovaného počtu kapitol, pričom sú zvyčajne rozdelené na teoretickú a praktickú časť.

Písanie záverečných prác

Zaverecne prace a ich časti
Záverečné práce pre rôzny typy škôl

Každé písanie záverečnej práce si vyžaduje disponovanie potrebnou literatúrou. Na to je dôležité vedieť, kde sa dajú dôležité informácie vyhľadať. Medzi najjednoduchšie zdroje odbornej literatúry považujeme školské alebo iné mestské knižnice. Tie majú dostatok literatúry na vypracovanie záverečnej práce. Potrebné je však vychádzať z aktuálnych poznatkov, a preto je potrebné dávať pozor na rok vydania každej publikácie. Môže sa v praxi stať, že školiteľ odmietne študentovu záverečnú prácu z dôvodu neaktuálnosti informácií z odbornej literatúry, ktorú zapracoval do teoretickej časti. Na základe skúseností študentov môžeme povedať, že školitelia si potrpia na novšej literatúre, ako 20 rokov. To znamená, že najstarší možný zdroj je možné použiť z roku 2001. Nie je to vždy pravidlom. Pri niektorých, najmä filozofických témach, sa môže pracovať aj so staršou literatúrou, nakoľko myšlienky gréckych filozofov ostávajú nemenné bez ohľadu na to, kto ich ďalej spracovával. 

Úvod záverečných prác

Každá záverečná práca musí mať úvod. V úvode študenti oboznamujú čitateľa s riešenou problematikou. Taktiež uvádzajú základných cieľ záverečnej práce, ktorý sa budú snažiť naplniť pri realizácii výskumu. Študenti sa môžu inšpirovať pri písaní úvodu z iných záverečných prác, aby vedeli, ako majú postupovať. V tejto časti sa neuvádzajú literárne zdroje. Študent spracováva úvod záverečnej práce zo svojich vlastných poznatkov o danej téme. Najčastejšie sa študenti snažia v úvode vysvetliť súčasnú situáciu danej problematiky v svete. Okrem toho by mal každý študent uviesť dôvod, prečo si vybral práve svoju tému bakalárskej alebo diplomovej práce. Je jasné, že odpoveď „iná nebola na výber“, pred komisiou neobstojí. Žiaci by mali preukázať záujem o danú problematiku doma i vo svete. Ich záverečná práca má byť prínosná pre spoločnosť vzhľadom na možnosti témy a schopnosti študenta dopátrať sa k potrebným teoretickým a praktickým poznatkom. Na základe zistených informácií potom formuluje odporúčania, z ktorých by mala prax vychádzať. Odporúčania môžu byť smerované k analyzovanej firme, domovu seniorov alebo k vláde SR pri právnych témach.